Klachtenregeling

Klachtenregeling Torn N.V.
 
Een goede dienstverlening is voor Torn N.V. erg belangrijk. Iedere dag werken wij samen met onze cliënten aan het beste resultaat. Toch kan het gebeuren dat u over een aspect van onze dienstverlening minder tevreden bent. Indien hier onverhoopt sprake van is, horen wij dit vanzelfsprekend graag van u. Om de afhandeling van eventuele klachten soepel te laten verlopen, heeft Torn N.V. deze klachtenregeling opgesteld, zodat u weet waar u met uw klacht terecht kunt.
 
  1. U kunt uw klacht allereerst melden bij de advocaat die uw zaak behandelt. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. De betreffende advocaat zal de ontvangst van uw klacht zo spoedig mogelijk – maar in ieder geval binnen 24 uur – per e-mail aan u bevestigen. Indien het niet lukt om binnen 24 uur ook inhoudelijk op uw klacht te reageren (bijvoorbeeld omdat daarvoor eerst zaken moeten worden uitgezocht), zal de betreffende advocaat u in ieder geval laten weten op welke termijn hij alsnog inhoudelijk op uw klacht zal reageren. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan zeven dagen.
  2. Indien het voorgaande niet tot een voor u bevredigend resultaat leidt, kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van ons kantoor. Momenteel is dit Rik Torn (torn@tornlaw.com). Hij zal uw klacht registreren en in behandeling nemen. Indien u hier prijs op stelt, wordt u – naar aanleiding van uw klacht – uitgenodigd op ons kantoor, teneinde de klacht te bespreken en gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Bij dit gesprek zal ook de advocaat aanwezig zijn tegen wie de klacht zich richt. Zowel u als de betreffende advocaat zullen in de gelegenheid worden gesteld een toelichting op de klacht en de daarmee samenhangende kwestie te geven. Van dit gesprek zal een verslag worden gemaakt, dat u binnen twee werkdagen per e-mail zal worden toegezonden. 
  3. De klachtenfunctionaris zal u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een maand na ontvangst van uw klacht, schriftelijk en met redenen omkleed laten weten of Torn N.V. het al dan niet eens is met uw klacht. Indien genoemde termijn onverhoopt niet gehaald kan worden, zal de klachtenfunctionaris daarvan met redenen omkleed mededeling aan u doen. Hierbij zal hij laten weten op welke termijn alsnog een oordeel over de gegrondheid van de klacht kan worden gegeven.
  4. Vanzelfsprekend zijn er geen kosten verschuldigd voor het indienen van een klacht en de behandeling van die klacht. 
  5. Indien uw klacht onverhoopt niet via bovenbeschreven interne klachtenregeling kan worden opgelost, kunt u het daarmee samenhangende geschil – conform de algemene voorwaarden van Torn N.V. – voorleggen aan de rechtbank Amsterdam, ter verkrijging van een bindende uitspraak. Beide partijen behouden in dat geval het recht in hoger beroep of cassatie te gaan. 
Amsterdam, 7 juli 2015.
Ontwikkeld door Time2impress

Menu