Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Torn N.V. (download hier)
 
 1. Torn N.V. is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap die zich (mede) ten doel stelt de advocatuur te beoefenen.
   
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Torn N.V. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
   
 3. Het staat Torn N.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen met Torn N.V. verbonden personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. Onder “verbonden personen” wordt in deze algemene voorwaarden begrepen iedere huidige of voormalige directe of indirecte ondergeschikte, (ingeleende) werknemer, adviseur, bestuurder en/of aandeelhouder van Torn N.V. Alle verbonden personen die door Torn N.V. bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld kunnen zich op gelijke wijze als Torn N.V. op deze algemene voorwaarden beroepen. 
   
 4. Torn N.V. zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen (“derden”) de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
   
 5. Indien de uitvoering van een opdracht door Torn N.V. leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde onder 7, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Torn N.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eventuele eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Torn N.V. komt.
   
 6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Torn N.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 25.000.
   
 7. Torn N.V. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld onder 3 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Torn N.V. is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.
   
 8. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Torn N.V. vast te stellen uurtarieven. Door Torn N.V. ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een opdrachtgever, betaler of Torn N.V. op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Torn N.V. verplicht is in rekening te brengen. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
   
 9. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Torn N.V. aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. Torn N.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61348546. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   
 10. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en beroep in cassatie. Indien Torn N.V. als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan tevens bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.
Ontwikkeld door Time2impress

Menu