23

nov

Ontslag werknemer na twee jaar ziekte: compensatie transitievergoeding

Arbeidsrechtblog

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 zien veel werkgevers af van het beëindigen van het dienstverband met werknemers die langdurig ziek zijn. Reden hiervoor is dat werkgevers bij een beëindiging de transitievergoeding verschuldigd zijn. Veel werkgevers willen dat voorkomen en geven er de voorkeur aan het dienstverband ‘slapend’ voort te zetten. Dit betekent dat de arbeidsongeschikte werknemer formeel nog wel in dienst is bij de werkgever, maar – aangezien hij langer dan twee jaar ziek is – geen loon meer ontvangt. De regering had bij monde van minister Asscher al eerder laten weten voornoemde praktijk ongewenst te vinden en hiervoor een oplossing te zoeken. Hierbij speelde onder andere een rol dat een werkgever over het algemeen al gedurende twee jaren het salaris van de betrokken zieke werknemer heeft doorbetaald. Indien hij daarnaast ook nog eens de transitievergoeding zou moeten betalen, zou dat als dubbelop kunnen worden ervaren. Zeer recent heeft de ministerraad een wetsvoorstel vastgesteld. Dit wetsvoorstel beoogt werkgevers een financiële compensatie te bieden voor de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn bij een beëindiging van een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Hoogte compensatie
Het idee achter het wetsvoorstel is dat werkgevers ook bij een beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte de transitievergoeding verschuldigd blijven. Zij kunnen hiervoor – in de plannen van de regering – echter een financiële compensatie aanvragen bij UWV.  Deze compensatie zal betaald worden vanuit het Algemene werkloosheidsfonds (Awf). Om dit te kunnen bekostigen zal de Awf-premie worden verhoogd. Hoewel het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de transitievergoeding door UWV wordt gecompenseerd, zullen daarvoor wel enkele restricties gelden:

  • Teneinde misbruik te voorkomen, wordt de compensatie beperkt tot het bedrag van de transitievergoeding waarop de werknemer recht had op het moment dat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever eindigde;
  • Aangezien het wetsvoorstel tot doel heeft cumulatie van loondoorbetaling bij ziekte en de transitievergoeding te voorkomen, zal het door UWV uit te keren compensatiebedrag worden gemaximeerd op het totaalbedrag dat de werkgever tijdens ziekte aan loon heeft doorbetaald. Dit geldt uiteraard alleen indien het totaalbedrag aan loon, lager is dan de transitievergoeding, hetgeen in de praktijk niet snel zal voorkomen;
  • Indien aan de werkgever door UWV een loonsanctie is opgelegd, telt de periode van die loonsanctie – die maximaal een jaar duurt – niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie. Compensatie zowel bij beëindiging via UWV als bij beëindiging met wederzijds goedvinden.
Voor het ontvangen van compensatie voor de transitievergoeding maakt het niet uit hoe het dienstverband eindigt. Zowel in geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst), als in het geval de arbeidsovereenkomst eenzijdig door de werkgever wordt beëindigd (via UWV), komt de werkgever – in de plannen van de regering – dus in aanmerking voor compensatie.

Terugwerkende kracht
De nieuwe wet zou – volgens de huidige planning van de regering – in moeten gaan per 1 januari 2018. Ook voor werkgevers die nu reeds een transitievergoeding hebben betaald aan een gewezen langdurig zieke werknemer is het wetsvoorstel echter interessant. De regering stelt namelijk voor de compensatie met terugwerkende kracht te verstrekken. Alle werkgevers die na inwerkingtreding van de WWZ op 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald aan een werknemer, die vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is ontslagen, ontvangen hiervoor – in de plannen van de regering – dus met terugwerkende kracht een financiële compensatie. De regering kiest hiervoor om te voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen werkgevers die vóór en werkgevers die pas na inwerkingtreding van deze nieuwe maatregel tot ontslag zijn overgaan.

Slot
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen werkgevers – met terugwerkende kracht – compensatie ontvangen voor de transitievergoeding. Aangezien het hier om forse bedragen kan gaan, is het belangrijk dit nauwlettend in de gaten te houden. Hoewel de regering heeft aangekondigd de compensatie met terugwerkende kracht te willen invoeren, moet het wetsvoorstel uiteraard eerst nog worden behandeld in zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Ook de Raad van State moet nog advies geven. Aangezien er in maart 2017 verkiezingen plaatsvinden, is het nu nog niet duidelijk of het wetsvoorstel (ongewijzigd) zal worden aangenomen. Het is dan ook de vraag of het als werkgever verstandig is alvast op het wetsvoorstel te anticiperen. Uiteraard denkt Torn Advocatuur daarin graag met u als werkgever mee.

Voor vragen over dit onderwerp, kunt u ons uiteraard altijd bellen (020 261 2440) of mailen (info@tornlaw.com).
 

Nieuws
Ontwikkeld door Time2impress

Menu